Snow black and white

Boston Snow

Snow Black and White

Boston Snow scene near a busy avenue.